Forretningsgang for håndtering af interessekonflikter

Formål

Denne forretningsgang for håndtering af interessekonflikter (”Forretningsgangen”) angiver DoLand A/S’ (”DoLand”) procedure for håndtering af interessekonflikter i henhold til § 3, stk. 3, nr. 2, jf. § 8 i lovbekendtgørelse nr. 1160 af 19. september 2018 om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere (”Lovbekendtgørelsen”).

Forretningsgangen er fastlagt med henblik på at sikre, at DoLand håndterer eventuelle interessekonflikter, der måtte opstå, når DoLand yder rådgivning, således at en sådan interessekonflikt ikke skader kundens interesser.

Håndtering af interessekonflikter

Generelt

DoLand er en uafhængig investeringsrådgiver, og det er derfor DoLands forventning, at interessekonflikter næppe eller alene i meget grænset omfang vil kunne opstå.

Generelt vil en interessekonflikt kunne opstå, såfremt DoLand og kunden har modstridende interesser, og hvor den modstridende interesse opstår som følge af rådgivningen.

Identifikation af interessekonflikter

Interessekonflikter vil potentielt kunne opstå i følgende tilfælde:
  • Hvis DoLand og kunden har hver sin interesse i rådgivningens udfald,
  • Hvis DoLand fremmer en kundes interesser på bekostning af en anden kundes interesser,
  • Hvis DoLand fra tredjemand modtager betaling eller andet vederlag, der er afhængig af den rådgivning, som DoLand yder til kunden.

Opregningen af mulige interessekonflikter, jf. ovenfor, er eksempler på typesituationer, som vil eller kan indebære en interessekonflikt. Opregningen er ikke udtømmende.

Som bilag 1 er angivet potentielle eksempler på situationer, hvor der kunne opstå en interessekonflikt i forbindelse med DoLands forretningsførelse.

Procedurer til håndtering af eventuelle interessekonflikter

DoLand har truffet følgende foranstaltninger til at imødegå interessekonflikter:
  • DoLand agerer uafhængigt og modtager ikke betaling eller andet vederlagt fra tredjemand for den rådgivning, som DoLand yder til sine kunder,
  • DoLands honorar er ikke resultatafhængig, og DoLand tilskynder derfor ikke kunderne til at løbe unødige i risici for at opnå et højere afkast,
  • DoLand har ikke nogle snævre forbindelser, jf. § 5, stk. 1, nr. 17 i lov om finansiel virksomhed til nogle af de virksomheder, hvis produkter DoLand rådgiver kunderne om,
  • Hvis DoLand måtte have en egenhændig interesse i rådgivningen til en kunde, vil DoLand oplyse kunden herom og om fornødent opnå kundens accept heraf, inden rådgivningen ydes,
  • Hvis en situation måtte opstå, hvor DoLand ikke kan agere uafhængigt, og hvor kundens samtykke ikke kan indhentes, skal DoLand afvise at bistå kunden med den konkrete opgave, og
  • DoLand vil føre en fortegnelse over de situationer, hvor der er opstået eller kan opstå en interessekonflikt med henblik på forebyggelse af fremtidige, lignende situationer.

DoLand er herudover underlagt tavshedspligt, og kundeoplysninger behandles således fortroligt og vil alene blive videregivet, såfremt kunden samtykker heri eller det pålægges DoLand ved lov.

Offentliggørelse af Forretningsgangen

Forretningsgangen er offentliggjort og tilgængelig på DoLands hjemmeside thisisdoland.com.

Ansvar og evaluering

Forretningsgangen er udarbejdet af direktionen i DoLand, og det påhviler direktionen at påse og drage omsorg for, at Forretningsgangen efterleves af DoLand.

Forretningsgangen bliver evalueret mindst en gang årligt med henblik på at vurdere om Forretningsgangen fungerer efter hensigten og at afhjælpe eventuelle mangler samt at tilpasse Forretningsgangen til DoLands udvikling.

Ikrafttræden

Forretningsgangen træder i kraft den 9. marts 2020.

Bilag 1 – eksempler på interessekonflikter

I det nuværende rentemiljø vil der være potentielle kunder, for hvem den egnede investering har så lav risiko, at der er et negativt forventet afkast hvis de fik en samlet anbefaling af DoLand. Vores rådgivning er udformet så vi i disse situationer ikke foretager en anbefaling til kunden på trods af at det påvirker DoLand’s indtjening negativt.

Man kan forestille sig situationer, hvor udbydere af investeringsprodukter inviterer medarbejdere fra DoLand til arrangementer e.l., som efterfølgende kan være med til at sløre DoLand’s dømmekraft ift. udvælgelsen af produkter. Dette imødegås ved at medarbejdere fra DoLand kun deltager i arrangementer, når der er en væsentlig faglig grund til dette, og ved at DoLand har stringente procedurer for produktudvælgelse, som sikrer en objektiv beslutningsproces.