Politik for integration af bæredygtighedsrisici

Indledning

I henhold til artikel 3 i EU’s forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser), skal DoLand offentliggøre en politik, der beskriver i hvilket omfang integrationen af bæredygtighedsrisici indgår i DoLands investeringsrådgivning. Med reference til forordningens forarbejder, forstås bæredygtighedsrisici, som miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige begivenheder eller omstændigheder, der kan have en relevant og væsentlig negativ indvirkning på det finansielle afkast.

 

Baggrund om DoLand

Denne politik beskriver, hvordan DoLand rådgiver private detailinvestorer om investering i investeringsprodukter (aktie- og obligationsbaserede investeringsfonde) med bæredygtige karakteristika.

 

DoLand er stiftet for at gøre det muligt for detailinvestorer selv at definere, hvilke områder og temaer inden for bæredygtighed, som den enkelte har lyst til at investere i. Derfor er udgangspunktet for DoLands rådgivning at anbefale produkter, som vægter bæredygtighed højt.

 

DoLands rådgivning

DoLand markedsfører ikke egne investeringsfonde og DoLand investerer derfor i investeringsfonde med markedsføringstilladelse i Danmark. Det betyder, at DoLand søger at rådgive investorerne om de tilgængelige produkter, der ud fra adskillige betragtninger kombinerer hensyn til bæredygtighed og afkast. DoLand screener løbende investeringsmarkedet for udviklingen i de aktuelt anbefalede produkter og investeringsmarkedet generelt. Det gør DoLand for at monitorere udviklingen for bæredygtige investeringsfonde, således DoLand løbende kan optimere sin rådgivning, hvormed den i videst muligt omfang lever op til DoLands krav og forventninger.

 

Når DoLand yder investeringsrådgivning gennemgår kunden en transparent oprettelsesproces, hvormed kunden informeres om den finansielle risiko ved den anbefalede investering. Dermed opnår kunden den nødvendige gennemsigtighed omkring den anbefalede investering. I relation til specifikke bæredygtighedsrelaterede risici, der kan påvirke afkastet negativt, kan investeringsrisici afledes af mange faktorer, der kan være mere generelle, men også områdespecifik. Derfor anbefaler DoLand altid en passende spredning af kundens investering på tværs sektorer og geografi.

 

DoLand rådgiver om fonde, der har fokus på både klima/miljø og det sociale område. Derfor er det muligt, at disse fonde vil blive påvirket positivt af bl.a. lovgivning, nye teknologier og ændret forbrugeradfærd. En fond med f.eks. fokus på selskaber inden for klima- eller miljøområdet, vil formentligt være bedre positioneret til at modstå bæredygtighedsrelateret risici på klima- og miljøområdet.

 

Gennemsigtighed

DoLand stræber generelt efter størst mulig gennemsigtighed for potentielle kunder.

 

Sådan screener DoLand fonde

DoLand har udarbejdet en udvælgelsesproces for fonde, som DoLand vælger at rådgive om. Denne proces indeholder bl.a. overvejelser om:

 

  • Udstederens erfaring med bæredygtighed og ambitioner på området
  • Bidrager fonden til FN’s verdensmål
  • Er der overensstemmelse med fondens tema og beholdning
  • Integrering af ESG
  • Eksklusioner
  • Gennemsigtighed
  • Aktivt ejerskab
  • Certificeringer
  • Antal ansatte med fokus på ESG

 

DoLand bruger før udvælgelsen af en fond også en ekstern screeningsleverandør for at sammenligne en fonds negative og positive påvirkninger med andre tilsvarende fonde. Dette gøres for at skabe større gennemsigtighed fondens beholdning, hvormed DoLand bedre kan tage stilling til om fonden skal anbefales af DoLand.

 

DoLand rådgiver både om aktivt forvaltede fonde og passivt forvaltede fonde. Givet investeringsmarkedet nuværende stadie, integrerer passivt forvaltede fonde i overvejende grad ikke bæredygtighed på samme niveau, som aktivt forvaltede fonde med fokus på bæredygtighed.