Almindelige forretningsbetingelser

Generelt

DoLand ApS (”DoLand”) er en uafhængig investeringsrådgiver med tilladelse fra Finanstilsynet, der rådgiver privatkunder med investeringer indenfor bæredygtighed og impact-investeringer.

DoLands almindelige forretningsbetingelser gælder for et hvert anliggende mellem DoLand og DoLands kunder medmindre andet skriftligt er aftalt. Forretningsbetingelserne kan kun fraviges, såfremt det skriftligt er aftalt. Forretningsbetingelserne vil være en del af investeringsrådgivningsaftalen, jf. pkt. 2.1, og forretningsbetingelserne vil tillige være tilgængelige på DoLands hjemmeside, hvor de løbende opdateres.

DoLands services og ansvar

DoLands investeringsrådgivning, jf. pkt. 1.1, sker i henhold til tilladelse udstedt af Finanstilsynet. Investeringsrådgivning forudsætter, at der indgås en investeringsrådgivningsaftale med DoLand med etablering af en konto og depot hos Saxo Bank, som DoLand samarbejder med, jf. pkt. 7.1.

Der er ikke fortrydelsesret for de investeringer og forpligtelser, der foretages på baggrund af investeringsrådgivningen.

Information på DoLands hjemmeside og platform læses på eget ansvar og kan ikke stå alene uden DoLands investeringsrådgivning. DoLand er uden ansvar for direkte og indirekte tab i forbindelse med de investeringer du foretager på baggrund af informationer fra hjemmesiden og platformen. Det samme gælder enhver anden anvendelse af informationerne fra hjemmesiden og platformen. DoLand bestræber sig efter bedste evne på at holde hjemmesiden og platformen opdateret, korrekt og fejlfri, men påtager sig ingen garantier for, at informationerne på hjemmesiden er korrekte og fejlfri.

Som kunde er du til enhver tid ansvarlig for, at anvendelsen af hjemmesiden og platformen sker med det fornødne computerudstyr og software, der understøtter brugen af hjemmesiden og platformen. DoLand er ikke ansvarlig for computerudstyrs eller softwares manglende kompatibilitet med hjemmesiden og platformen, herunder heller ikke ved eventuelt løbende ændringer og opdateringer af hjemmesiden og platformen.

I det omfang hjemmesiden og platformen indeholder links til andre hjemmesider, gør DoLand hermed opmærksom på, at DoLand ikke er ansvarlig for indholdet af disse tredjepartshjemmesider. DoLand opfordrer dig til altid at læse disse tredjepartshjemmesiders vilkår og betingelser for brug.

Kundeoplysninger

DoLand vil ved etablering af et kundeforhold bede om oplysninger på dig. Der er tale om information, der anvendes i DoLands rådgivning og i oprettelsen af aftalen med DoLand. Det drejer sig om navn, adresse, CPR nummer og lignede, holdninger til temaer, holdning til risiko, investeringshorisont og spørgsmål om din økonomi.

Derudover indhentes der information, der er nødvendige for at oprette konto og depot hos vores samarbejdspartner Saxo Bank. Nogle af disse informationer er de samme som nævnt ovenfor, mens andre indhentes med det formål at kunne oprettes som kunde hos Saxo Bank og efterleve krav ift. hvidvaskreglerne, såsom hvorvidt du er en PEP, om du er ansat i en højrisikosektor, hvor din formue stammer fra o.l.

Ift. de data, der alene indhentes for at du kan oprettes som kunde hos Saxo Bank, er DoLand databehandler på vegne af Saxo Bank, og oplysningerne vil derfor blive videregivet til Saxo Bank. Saxo Bank er dataansvarlig, og DoLand henviser for behandlingen heraf til Saxo Banks privatlivspolitik.

Du er forpligtet til enhver tid at meddele DoLand ændringer i oplysningerne.

For DoLands behandling af personoplysninger henvises til pkt. 11.

Kommunikation

Al kommunikation, der vedrører de tjenester, der leveres af DoLand, sker fra DoLand. Der er nogle forhold omkring Saxo Banks services som Saxo Bank vil kommunikere direkte til dig pga. lovgivningen. Du skal som udgangspunkt rette henvendelse til DoLand på kundeservice@thisisdoland.com. Hvis det er relevant, kan du blive henvist til Saxo Bank.

DoLand kommunikerer kun digitalt, og du skal derfor kunne modtage dokumenter og meddelelser digitalt på e-mail, og tilgå DoLands digital platform. DoLand anbefaler at du anvender en e-mail-løsning, som kan modtage TLS-krypteret mail.

Dokumenter, som sendes til e-mail, har samme retsvirkning, som når du modtager dokumenter med almindelig post.

Digital post opbevares i e-mail efter de retningslinjer, der gælder for e-mail’en. DoLand opbevarer den digitalt sendte post efter gældende lov.

Ændringer i vilkår

DoLand er berettiget til løbende at ændre og opdatere hjemmesiden, uden at det medfører ændringer i disse vilkår.

DoLand kan ændre i vilkårene hvis det er nødvendigt for at DoLand kan overholde lov, praksis og lignende. Ændringer i vilkårene vil ske med et forudgående varsel på minimum en måned, og med en begrundelse for ændringen.

DoLand kan altid ændre i disse vilkår med umiddelbar virkning, når ændringen er til gunst for dig.

Prisoplysninger

De til enhver tid gældende oplysninger om DoLands priser, omkostninger og gebyrer mv. er tilgængelig på hjemmesiden. Oplysningerne opdateres løbende.

Nyt eller eksisterende kundeforhold hos et pengeinstitut

Når du anvender DoLands services, vil det være nødvendigt at indgå i et kundeforhold med DoLands samarbejdsbank, Saxo Bank. Kundeforholdet vedrører kun den investering, der anbefales hos DoLand, og ikke dine øvrige bankforhold.

Kundeforholdet med Saxo Bank gør det muligt for dig at etablere en investeringskonto og depot hos Saxo Bank, der er nødvendigt for at bruge DoLands services. Saxo Banks ydelser og vilkår vil fremgå af et særskilt aftalegrundlag, som vil blive aftalt mellem dig og Saxo Bank. Denne aftale indgås samtidig med aftaleindgåelsen hos DoLand med hjælp fra DoLand. Det er ikke muligt at oprette et kundeforhold gennem DoLand hos andre banker end Saxo Bank, og hvis du dermed ophører med at være kunde i Saxo Bank, kan DoLand ikke yde investeringsrådgivning til dig.

Fortrolighed og tavshedspligt

DoLand og DoLands medarbejdere behandler alle oplysninger, der modtages som led i den professionelle virksomhed, fortroligt. Tavshedspligten omfatter også andre oplysninger, som DoLand eller DoLands medarbejdere på andet grundlag bliver bekendt med i dette øjemed. DoLand har gennemført sikkerhedsprocedurer for at beskytte fortrolighedsforpligtelsen.

Tavshedspligten gælder uden tidsbegrænsning og dermed også efter kundeforholdets ophør.

Tavshedspligten begrænses af de særlige undtagelser, der følger af offentligretlig lovgivning, herunder reglerne om hvidvask. DoLand må udveksle oplysninger med samarbejdspartnere i det omfang det er nødvendigt for at DoLand kan levere de aftalte ydelser til dig.

Immaterielle rettigheder

DoLand ejer alle rettigheder, der udspringer af det materiale, som DoLand udarbejder/producerer, herunder varemærker, ophavsretligt beskyttede tekster og lignende, forretningshemmeligheder, knowhow, design og lignende. Eventuel brug af sådan materiale forudsætter DoLands skriftlige forudgående samtykke.

DoLands hjemmeside er beskyttet i henhold til lov om ophavsret og DoLand har den fulde ophavs- og ejendomsret til hjemmesiden, herunder tekster og andet indhold, tilhørende dokumentationsmateriale, design, struktur, metadata og øvrige oplysninger, som hjemmesiden indeholder.

Som bruger af DoLands hjemmeside har du ret til at udskrive, kopiere og downloade hjemmesidens indhold til eget brug i det omfang det ikke strider mod DoLands rettigheder, herunder varemærker, ophavsret, forretningshemmeligheder, knowhow og lignende. Det er ikke tilladt at bruge informationer til offentlige eller kommercielle formål.

Du er uberettiget til at fjerne, ændre eller destruere nogen form for angivelse om ophavsret, varemærker eller andre rettigheder, som er placeret på hjemmesiden eller udgør en integreret del af hjemmesiden.

Du er uberettiget til at foretage reverse-engineering, dekompilering og/eller disassembling af hjemmesiden eller på nogen anden måde at forsøge at undersøge eller afsløre sourcekoden eller opbygningen af hjemmesiden, bortset fra i det omfang, dette måtte være tilladt i henhold til ophavsretsloven.

Fuldmagt

Hvis du har meddelt en anden fysisk eller juridisk person fuldmagt til at repræsentere dig, gælder fuldmagten indtil DoLand har modtaget skriftlig meddelelse om, at fuldmagten er tilbagekaldt.

Persondata

DoLand indsamler, behandler og lagrer dine persondata (”Persondata”) i det omfang du indtaster, sender eller på anden måde frivilligt giver DoLand dine Persondata. Persondata behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. DoLand henviser til sin generelle behandling af persondataoplysninger (herunder privatlivspolitik mm), der findes på hjemmesiden.

Betaling og modregning

I henhold til de aftaler, som du indgår i forbindelse med oprettelse som kunde, overfører Saxo Bank hver måned de aftalte gebyrer til DoLand fra din konto i Saxo Bank.

Skulle det blive nødvendigt med yderligere fakturering, er DoLands betalingsbetingelser 14 dage fra fakturadato, medmindre andet er aftalt. Ved forsinket betaling beregner DoLand morarenter efter rentelovens regler. Ved forsinket betaling må du påregne automatisk rykning fra DoLands regnskabsfunktion.

DoLand kan uden forudgående meddelelse til dig modregne ethvert forfaldent tilgodehavende hos dig i ethvert tilgodehavende, som du har eller måtte få hos DoLand.

Kontaktoplysninger

DoLand ApS, Applebys Plads 7, 1411 København K. CVR-nummer: 38297074
Telefon: +45 23811942. E-mail: info@thisisdoland.com

Klager kan sendes skriftligt til DoLands klageansvarlige Jakob Lage Hansen, jakob@thisisdoland.com.

Lovvalg og værneting

Eventuelle tvister afgøres i henhold til dansk ret og ved de danske domstole.

Ikrafttræden

Forretningsbetingelserne er gældende fra 1. maj 2020.